Om børnehuset – faktuelle oplysninger

I det lille børnehus Tryllefløjten, har vi stort fokus på at give barnet et trygt miljø, med omsorg og udvikling af sociale og læringsmæssige kompetencer. Vore mål er, at alle bliver set, hørt og forstået og at det danner grundlag for demokratiske værdier. Der er også plads til masser af leg, og her skal børnene stimuleres og de personlige, sociale, sproglige, motoriske og børnekulturelle kompetencer udvikles.

Klik på nedenstående links for at navigere rundt på siden:

Børnehuset Tryllefløjten pige2
Børnehuset Tryllefløjten dreng

Værdigrundlag

  • Børnehusets grundlæggende værdier er nærvær, tryghed, omsorg og mulighed for til leg og læring med udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang.
  • Vi ser det som en værdi, at alle børn, uanset social baggrund, etnicitet eller eventuelle særlige vanskeligheder, inkluderes i børnegruppen.
  • Vi ser samarbejde mellem ledelse, personale og forældre som værdifuldt i forhold til at skabe de bedst mulige betingelser for børnegruppen og det enkelte barn.
  • Vi ser det som en værdi, at børnene, ud over at de udviklingsmuligheder de bliver stillet overfor i børnehaven, får kendskab til lokalmiljøet og omverdenen i bredere forstand.
  • Vi ser den private institution som værdifuld og som én type institution ud af mange forskellige tilbud.

Vi har udarbejdet mission og vision For børnehaven Tryllefløjten

MISSION

En rejse ud i at styrke vores fællesskab via vores værdier, for det gode børneliv

VISION

Et hjemligt trygt miljø med et fagligt kompetent personale, der udvikler børn

En gang årligt, på en af vores pædagogiske dage, evaluerer vi mission og vision, således at vi bibeholder fokus på vores hensigt, samt på hvad vi arbejder hen imod.

Tilbage til toppen

Pædagogiske principper

Institutionen er indrettet i et delvist ”åbent plan” med to stuer. Den ene kan lukkes af og den anden drager nytte af de ekstra kvadratmeter, det giver at ligge i forlængelse af gangarealet og køkkenet. Derudover, er der en del mindre rum, som giver børnene mulighed for at lege uforstyrret. Små rum såsom legerummet, danserummet, dukkekrog, værksted, lego rum, konstruktions rum samt pude rum.

Det pædagogiske personale har valgt at opdele børnene i de to stuer: Børnehaven og Vuggestuen.

Vuggestuegruppen 0-3 år.

Børnehavegruppen 3-6 år.

Bevæggrunde for denne aldersopdeling er, at børnene er på forskellige udviklings trin hvor de har brug plads til aldersvarende udvikling. Samtidig finder vi det særdeles vigtigt at vi har et åbent miljø, med leg på tværs at stuerne hvor de yngste kan lærer af de ældste og de ældste kan lære at udvise omsorg og empati, der giver dem en god selvfølelse. Vi oplever, det giver en god harmoni og skaber en god følelse af fællesskab. Det giver husets indretning også naturligt plads til.

Børnene opholder sig i deres basisgruppe, når de spiser, holder samling og laver aktiviteter. På den måde udnytter vi til fulde husets funktionsopdelte indretning optimalt.

Tryllefløjten er et trygt og overskueligt miljø – et sted med omsorg for det enkelte barn og for udvikling af sociale og læringsmæssige kompetencer. Det er her barnet skal lære at fungere i et socialt samspil med andre. I dette forum tilegner barnet sig erfaringer, som er med til at danne grundlag for demokratiske værdier.

I Tryllefløjten tager det pædagogiske personale ansvar for børnenes udvikling, læring og dannelse med legen som udgangspunkt. Vi mener, at legen er et grundlæggende element i ” børnelivet ”og vi ser mange læringsmuligheder i legen. Derfor prioriterer vi at give plads og tid til børnenes leg. I legen stimuleres og udvikles børnenes personlige, sociale, sproglige, motoriske og børnekulturelle kompetencer, både når de leger alene og når de voksne inspirerer til en leg. Vi er opmærksomme på, at der skal være mulighed for, dels at lege uden afbrydelser og dels at lege uden voksnes årvågenhed. Dette sikres ved at opdele stuen i mindre enheder samt ved at benytte gangareal og alrum til legerum. Der arbejdes ligeledes med at skabe læringsrum, små ”rum i rummet”.
Det pædagogiske personalet reflekterer og overvejer løbende nye pædagogiske tiltag og planlægning af aktiviteter, som gør dette muligt.

Vi tilgodeser børnenes behov, ved at samle dem i gruppe med målrettede aldersvarende aktiviteter. Vore mål er, at alle bliver set, hørt og forstået, samt at handle derefter, som omsorgsfulde, nærværende voksne.

Det pædagogiske personale skal styrke barnets tro på sig selv og gennem udfordringer stimulere børnene til at være aktive, glade og nysgerrige. Der skal være rum for motorisk udfoldelse, så barnets bevægelses udvikling bliver stimuleret, både når barnet er inde og ude. Børnene motiveres til at gøre de ting, som de aldersmæssigt er i stand til: Tage tøj af og på, rydde op, dække borde og i det hele taget føle, at de er en aktiv og vigtig del af de daglige gøremål.

Vi lægger meget vægt på sundhed, hygiejne og sunde spisevaner og vi bestræber os, så vidt muligt på indkøb af økologiske varer.

Vi lægger vægt på et godt børnemiljø, hvor børnene lærer at omgås hinanden med gensidig respekt. Vi lægger vægt på, at børnene bliver bevidstgjorte om deres følelser og interesser. At de bliver i stand til at skabe relationer til andre, samt at udtrykke sig alsidigt, ved at brugesprog, sang, leg og fantasi. Vi arbejder med at give børnene medbestemmelse i forhold til børnekulturen i børnehaven. På denne måde forsøger vi at give børnene så stort ejerskab som muligt, for på den måde at skabe et fællesskab, som alle føler de er en del af.

I Tryllefløjten er børnene ude i al slags vejr. Legepladsen er et ekstra rum, der giver børnene større mulighed for udfoldelse og fordybelse. Legepladsen er indrettet så den giver alderssvarende udfordringer. Her har børnene mulighed for at kravle, klatre, grave i sand og mudder samt gynge. Der er cykelbane, små huse og træer, der må kravles i. Vi benytter os af de muligheder, der er i vores nærmiljø, hvor vi har både skov, marker med heste og naturlegeplads.

Tilbage til toppen

Forældresamarbejde

Vi vægter et tæt forældresamarbejde højt, da vi mener at det, sammen med et engageret og målrettet personale, er grobunden for glade og tilfredse børn. Derfor er der stor opmærksomhed på værdien, af åbenhed, forældre, personale og bestyrelse imellem.

Principperne for forældresamarbejdet er, at der løbende foregår en åben dialog og forældrene forventes at deltage aktivt i børnehavens liv. Det pædagogiske personale vil, på en professionel og indlevende måde, involvere sig i barnet og dets nærmeste familierelationer. Som privat børnehave, er vi afhængige af at forældrene og deres familier engagerer sig i det daglige og hjælper til med forskellige praktiske ting. Ca. 5 gang om året, mødes vi fra kl.16-19 til en arbejdsaften med praktiske gøremål og hyggelig fællesspisning. Der afholdes 1 årligt forældremøde, samt 1 årlig forældrekonsultation.

Tilbage til toppen

Bestyrelsen

Formand:
Linda Lerdorf, Mor til Erwin og Willy børnehaven og vuggestuen

Næstformand:

Zyhra Beari, mor til Emilia, vuggestuen

Medlemmer:

Jesper Grann Laursen, far til Lærke Ida, vuggestue
Christoffer Bennett, far til Anton
Sofie Saxild, Mor til Jakob i vuggestuen

Suppleanter:

Asger Skovbo Petersen, far til Sigge
Sascha, mor til Elliot

Bestyrelsen konstituerer sig selv og der afholdes mellem fire og seks ordinære møder årligt. Leder og souschef deltager tillige i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Bestyrelsen har det overordnede økonomiske og administrative ansvar for institutionens drift og øvrige anliggender. Principper for anvendelse af budgetrammen er økonomisk hæderlighed, ansvarlighed og at sikre sammenhæng mellem indtægter og udgifter.

Tilbage til toppen

Personale:

Laila Hummelshøj, leder, 37 timer

Nina Hestelund, souschef, 37 timer

Tina Ward, pædagog, 37 timer

Lene William, pædagog, 33 timer

Aysel Erdogan, pædagogmedhjælper, 30 timer

Isabella, medhjælper, 28 timer

Mads Thygesen, pædagog, 8 timer

Anne Merser, madmor: 15 timer

Personalenormering

Personalenormering med 60 % pædagogtimer og 40 % medhjælpertimer.

Tilbage til toppen